06 21218076

info@praktijkmovita.nl

info@praktijkmovita.nl

Privacy Policy

Praktijk Movita hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Praktijk Movita houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 •  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Als Praktijk Movita zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien Praktijk Movita u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten en verwijzers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk Movita verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden;
 • Het leveren van zorg; 
 • Communicatie over de te leveren of geleverde zorg;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het uitvoeren en administreren van de behandeling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Movita persoonsgegevens van patiënten vragen waaronder begrepen maar niet beperkt tot: 

 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vaste lijn en/of mobiele telefoon) 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • BSN 

 

 • Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde. Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Praktijk Movita verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
 • Informatieverstrekking in de vorm van beantwoorden van vragen (telefonisch en/of per mail) 
 • Het inplannen van een intakegesprek 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Het vrijwillig invullen van het contactformulier op de website door geïnteresseerde
 • en/of per mail contact opnemen door geïnteresseerde 
 • en/of het telefonisch contact opnemen door geïnteresseerde 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Movita de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Movita opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Praktijk Movita bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) praktijk Movita ,ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf .

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Praktijk Movita

T 0611165593